Politika organizace

Politika organizace

Společnost MAJER-KOVO, s.r.o. je moderní strojírenská firma specializující se na zpracování plechu a zabývající se výrobou dílů pro strojírenství a elektrotechniku.
Záměrem společnosti je trvalé zlepšování výrobního sortimentu tak, aby potřeby zákazníků byly plně uspokojeny. Vedení stanovilo v návaznosti na svůj záměr politiku organizace pro všechny oblasti aktivit společnosti. Tato politika vychází z celkového koncepčního výhledu společnosti, reálného zhodnocení vlivu vnějšího prostředí tj. trhu, možností rozvoje společnosti a interních podmínek, a je prezentována prostřednictvím těchto záměrů:
1) Budovat trvale prosperující společnost uspokojující svými produkty zákazníky, vlastníky,
management i pracovníky společnosti
2) Dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti zákazníků společnosti s kvalitou vyráběných a
dodávaných produktů
3) Vedení přijímá závazek k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti a účinnosti
systému managementu a k tomu poskytování nezbytných zdrojů
4) Orientovat se na soustavný průzkum domácího trhu
5) Rozvíjet vztahy vedení společnosti a pracovníků a neustále podporovat odborný růst pracovníků,
zlepšovat pracovní prostředí a zlepšovat informovanost pracovníků, zákazníků i veřejnosti
v otázkách týkajících se kvality a životního prostředí
6) Ve vztahu k životnímu prostředí dbát na:
 prevenci znečišťování a poškozování životního prostředí
 dodržování legislativy a jiných požadavků týkajících se této oblasti
 povědomí všech pracovníků zabraňovat a předcházet poškozování a znečišťování životního prostředí
 minimalizaci odpadů a snižování potřeby zdrojů
 podněcování dodavatelů a obchodních partnerů k ochraně životního prostředí
 odstraňování starých ekologických zátěží
 zavádění nových výrobních postupů a technologií šetrnějších k životnímu prostředí
 efektivnější využívání materiálů, energií apod.
 pravidelné proškolování a výcvik pracovníků a zvyšování úrovně havarijní připravenosti a zvyšování povědomí vlastních pracovníků i pracovníků externích organizací o bezpečnosti práce

Tuto politiku kvality vyhlašuje vedení společnosti MAJER-KOVO, s.r.o. s přesvědčením, že bude
správně pochopena a podporována všemi pracovníky společnosti a bude přijata i našimi
zákazníky. Strategii a politiku stavíme na lidských hodnotách našich pracovníků, jako jsou
poctivost, pořádek, iniciativa a především profesionalita ve všech oborech činnosti. Proto bude
vedení společnosti podporovat osobní růst pracovníků firmy a vytvářet prostředí sociální jistoty ve stabilní společnosti.
Trvalé zlepšování je základem našeho úspěchu. Usilujeme o dokonalost ve všech pracovních činnostech a rovněž i v mezilidských vztazích.

V Drásově 27.9.2016


Jaromír Majer
jednatel společnosti